Ass "Emoticons"

(_E=3Dmc2_) A smart ass

(_13_) An unlucky ass

(_$_) Money coming out of his ass

(_!_) A regular "nice" ass

(__!__) A large ass

(!) A tight ass

(_._) A flat ass

(_^_) A bubbly ass

(_*_) A sore ass

(_!__) A lop-sided ass

{_!_} A squishy ass

(_o_) An ass that's been around

(_O_) And more....

(_x_) Kiss my ass

(_X_) "Get off my ass"

(_zzz_) A tired ass

(_o^o_) A wise ass

(_13_) An unlucky ass

(_?_) Dumb ass